Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: onderhavige voorwaarden hebben tot doel alle betrekkingen te regelen tussen Tire-Bouchon bvba en haar klanten.

Artikel 2: alle in onze publicaties en onze verkoopruimtes genoemde prijzen en/of bijzondere voorwaarden zijn steeds vrijblijvend.

Artikel 3: ‘Tire-Bouchon bvba’ heeft het recht tot één derde voorschot te vragen bij elke bestelling en het saldo bij levering.

Artikel 4: Onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van € 125,00. Dit geldt als schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de gerechtskosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 10% per jaar. Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook of bij het niet in ontvangst nemen van correct en onbeschadigd geleverde goederen, behoudt de verkoper het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 5: bestelbons en de daarbijhorende prijzen zijn slechts geldig wanneer: §1 de bestelbon ondertekend werd door de klant of doorgemaild werd vanuit zijn/haar emailadres. §2 De prijsaanbieding schriftelijk gebeurde of de overeenkomst schriftelijk werd aangegaan. §3 de prijsaanbieding of de gemailde bestelbon door ‘Tire-Bouchon bvba’ binnen de 14 dagen werd bevestigd. Bij gebreke aan bevestiging kan ‘Tire-Bouchon bvba’ niet aansprakelijk worden gesteld van het niet uitvoeren van de bestelling. §4 De voornoemde bekrachtiging geschiedt hetzij door facturatie van een voorschot op de te leveren goederen, hetzij door een schriftelijke bevestiging.

Artikel 6: §1 de leveringen zullen steeds volgens de mogelijkheden van ‘Tire-Bouchon bvba’ worden verricht. §2 De leveringstermijn, die loopt vanaf de dag dat de order of bestelling door ‘Tire-Bouchon bvba’ werd bekrachtigd, wordt door haar slechts vermeld ten titel van aanwijzing. §3 ‘Tire-Bouchon bvba’ dient haar verbintenissen niet na te komen, in geval van overmacht, vreemde oorzaak, als tevens in geval van fout van de klant.

Artikel 7: ‘Tire-Bouchon bvba’ behoudt het volle eigendomsrecht op alle geleverde goederen tot aan de volledige betaling van de prijs van deze goederen, verhoogd met eventuele intresten en kosten. Ondertussen gaat de klant de uitdrukkelijke verbintenis aan de geleverde goederen niet te verkopen, noch in pand te geven, in het bijzonder door pand op haar handelsfonds, noch er zich op om het even welke wijze van te ontdoen en geen enkele verandering aan te brengen welke de waarde van de goederen zou kunnen verminderen.

Artikel 8: de klant is gehouden de goederen bij ontvangst na te zien. §1 In geval van wijnen kan ‘Tire-Bouchon bvba’ uitdrukkelijk niet verantwoordelijk geacht worden voor het occasioneel slecht zijn van één exemplaar op een lot in goede toestand. §2 Geen enkele terugname van goederen zal in aanmerking genomen worden, behoudens voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van ‘Tire-Bouchon bvba’.

Artikel 9: Tire-Bouchon bvba houdt zich het recht voor om prijzen te wijzigen wanneer dit het gevolg is van ingrepen van de leverancier of de staat via taxen en accijnzen.

Artikel 10:  Tire-Bouchon bvba gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Tire-Bouchon bvba en slechts gebruikt voor de doel­einden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.”

Artikel 11: Alle wijnen of producten gekocht via de webshop zijn onderhevig aan verzendingskosten. Deze kosten bestaan uit twee delen: de effectieve verzendingskosten en de verpakkingskosten. De verzendingskosten worden bepaald door de gangbare verzendingskost gehanteerd door BPost welke te vinden is op haar website (http://BPost.be).  De verpakkingskosten bedragen ongeacht aantal/gewicht € 2,00.

Artikel 12: De klant heeft altijd het recht gekochte artikelen op de webshop terug te zenden echter onder de volgende beperkende voorwaarden: het intakt zijn van de geleverde goederen, naar etiket, taxzegel en sluitlood. De kosten voor het terugzenden van een product komen volledig ten laste van de klant en de terugzendingsperiode mag de 14 dagen na levering niet overschrijden.

Artikel 13: alle betrekkingen tussen ‘Tire-Bouchon bvba’ en haar klanten worden beheerst door het Belgisch Recht.

Artikel 14: In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brugge of de rechtbank van de woonplaats van de klant, naar gelang de keuze van ‘Tire-Bouchon bvba’, alleen bevoegd.

Artikel 15: De kosten voor het terugzenden van een product komen ten laste van de klant en mogen de leveringstijd + 14 dagen niet overschrijden

Artikel 15: Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.